impolite

15 tekstów – auto­rem jest im­po­lite.

Przed­sta­wienie mu­si trwać. Ta­kie jest pra­wo w tym za­wodzie. Wszys­tko się może wa­lić, ser­ce ci pęka, a ty pud­ru­jesz twarz, uśmie­chasz się i grasz dalej." 

myśl • 21 grudnia 2009, 11:25

Młodość us­krzyd­la. Op­ro­mienia. Zdo­bywa szczy­ty. Ale też błądzi. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 20 grudnia 2009, 11:25

Jak się ko­goś kocha, to trze­ba o niego wal­czyć. Na­wet jak sta­wia opór. Trze­ba scho­wać dumę do kie­sze­ni i wy­ciągnąć dłoń na zgodę.

/usłyszane 

myśl
zebrała 22 fiszki • 19 grudnia 2009, 14:52

Ja nic nie sądzę. A na­wet jeśli sądzę, to błądzę. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 grudnia 2009, 21:37

Jeśli ko­bieta, po­dob­nie umiejętnie jak przed ludźmi, skry­wa uczu­cie przed swym wyb­ra­nym, może go stra­cić,
a wte­dy nędzną po­ciechą jest prze­kona­nie, że świat również o niczym nie wiedział(...)...

Du­ma i uprzedzenie 

myśl • 24 września 2009, 19:22

Miłość nig­dy nie jest grzeszna. Grzechem jest tyl­ko brak miłości.... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 sierpnia 2009, 12:26

Jeśli roz­sta­jesz się z chłopa­kiem, mu­sisz trzy­mać się od niego z da­la. Na­wet, jeżeli ser­ce pęka Ci z bólu.... 

myśl • 20 sierpnia 2009, 11:33

Po­wiedz, że podzieli­my jedną miłość, jed­no życie.. Po­wiedz jed­no słowo, a pójdę za tobą. Dziel ze mną każdą noc, każdy ra­nek. Tyl­ko ty mogłaś do­dać skrzy­deł mo­jej mu­zyce - te­raz jest skończo­na - pieśń.. nocy....

Upiór w operze 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 sierpnia 2009, 09:21

Ro­bimy wszys­tko co możemy by od­bu­dować zaufa­nie które stra­ciliśmy. Są ra­ny i zdra­dy tak głębo­kie i tak trwałe że nie ma­my możli­wości nap­ra­wienia ich. Wte­dy nie po­zos­ta­je nam nic... tyl­ko czekać. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 sierpnia 2009, 23:18

Mas­ka­rada - pa­rada pa­piero­wych twarzy....
Mas­ka­rada.... Skryj swą twarz, aby uk­ryć się przed światem...

Upiór w operze 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 sierpnia 2009, 22:47
impolite

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

impolite

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność